תנאי שימוש

מבוא

חברת ברלינגטון אינגליש בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "בית הספר") מברכים אתכם על בחירתכם לגלוש לאתר בית הספר ולהתעניין בשירותיו. השימוש באתר בית הספר כפוף לתנאי השימוש להלן ועצם גלישתך או שימושך באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש כפי שמופיעים בתנאי שימוש אלה ו/או במדיניות הפרטיות של החברה.

תנאי השימוש כפי שיפורטו להלן חלים על השימוש באתר האינטרנט ו/או כל היישומים ו/או התוכנות ו/או כל אמצעי אינטרנטי אחר ואין הם באים לגרוע ו/או להוסיף על תנאי השימוש בשירותי בית הספר.

כל התכנים באתר ו/או תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר אולם יש לראות בהם כמתייחסים לשני המינים.

הגדרות:

"החברה"- חברת ברלינגטון אינגליש בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות בין אם הוקמו ובין אם שיוקמו בעתיד.

"האתר"- אתר בית הספר ו/או אתרים נוספים מסועפים ו/או אפליקצייות לטלפונים חכמים ו/או כל אמצעי אינטרנטי אחר לרבות תכני החברה באתרי המדיה החברתית באשר הם.

"תוכן"- כל מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר לרבות תכני טקסט, תוכן חזותי, לרבות תמונות ו/או סרטוני וידאו ו/או סרטוני הנפשה, עיצוב האתר, קבצי קול, קוד מחשב וכו'.

שימוש:

המשתמש מתחייב להשתמש באתר ולעשות שימוש בתוכן ובמידע המצוי בו אך ורק בהתאם להוראות תנאי השימוש ובהתאם להוראת כל חוק.

השימוש באתר נעשה אך ורק על אחריותו הבלעדית של הגולש בו והחברה לא תישא בשום אחריות ו/או בשום נזק שייגרם למשתמש כתוצאה משימושו באתר לרבות נזקים שייגרמו כתוצאה משימוש בלתי חוקי.

התכנים באתר החברה מכילים מידע רב אשר יכול שבתהליך עיבודו ופרסומו יפלו אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעויות לרבות מועדים שגויים ו/או פרטי מבחנים אשר עלולים להשתנות מעת לעת. החברה אינה אחראית לטעויות אשר ייתכן ויופיעו באתר והמשתמש שעושה שימוש בתכני האתר כמו שהם מקבל על עצמו את האחריות לשימוש ו/או את האחריות על הסתמכותו על תכנים אלה וכל החלטה הנובעת מהסתמכות על תכנים אלה הינה באחריות המשתמש בלבד.

האחריות על בדיקת נכונות השירותים ו/או מועדי המבחנים ו/או תכני לימוד הנדרשים ואו תנאי הקבלה ו/או כל מידע רלוונטי אחר מכל סוג שהוא מוטלת באופן בלעדי על המשתמש.

המשתמש מוותר על טענותיו כנגד החברה לפיהן היה על החברה לבדוק את התכנים ו/או נכונות המידע ו/או להימנע מפרסום התוכן. בכלל זה המשתמש באתר מוותר על כל טענה, כי החברה או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.

המשתמש מתחייב כי לא ייעשה שימוש באתר ו/או במערכת התגובות באתר אשר יש בו כדי להפר הוראות חוק ו/או מעשים המהווים עבירה פלילית על פי חוקי מדינת ישראל לרבות, אך לא רק, ביטוי שעלול להוות לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיותו של אדם ו/או שנועד להטעות צרכנים ו/או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

המשתמש מתחייב כי לא ייעשה שימוש באתר ו/או במערכת התגובות באתר אשר יש בו כדי להפר זכויות קניין של צדדים שלישיים.

בית הספר שומר לעצמו את הזכות להסיר את האתר ו/או למנוע את הגישה אליו ממשתמשים ו/או לשנות את תכניו ו/או לחסום תגובות משתמשים מכל סוג שהוא ו/או להפסיק את השירותים באתר בכל רגע נתון וללא כל צורך בהודעה מראש ללא נימוק ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והמשתמש מוותר על טענותיו כלפי החברה.

בעלות וקניין רוחני

כל המידע, וא/ו התוכן ו/או השירותים באתר הם לצורך שימוש אישי של המשתמש. זכויות היוצרים על עיצוב האתר ו/או ביישומים באתר ו/או בתכני האתר לרבות תמונות וקבצי גרפיקה ו/או טקסטים ו/או קבצי אודיו ווידאו ו/או קוד מחשב הינם של החברה ו/או צדדים שלישיים והמשתמש אינו רשאי לצלם ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לצטט ו/או להעביר לצד ג' ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שימוש כלשהו למטרות רווח ללא הסכמה מפורשת בכתב מהחברה ו/או של צדדים שלישיים.

המשתמש מתחייב כי לא ישתמש בתוכנות מסוגים שונים על מנת לאגור מידע ותוכן המצוי באתר ולא יפיצם באופן פומבי ו/או מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת שאינה מותרת לפי תנאי שימוש אלה. כמו כן, המשתמש מתחייב כי לא יפעל בשום דרך שהיא אשר עלולה לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים לרבות בדרך של שינוי קוד התכנות של האתר ו/או שינוי המידע ו/או התכנים ו/או העלאת יישומי מחשב כלשהם.

קישורים

באתר החברה ייתכנו קישורים לאתרים חיצוניים ולשירותים הניתנים ע"י צד שלישי שאינו החברה. קישורים אלו הובאו לנוחיות המשתמש ואינם בגדר המלצה לעשות בהם שימוש. החברה אינה אחראית על תכני האתרים אליהם מובילים הקישורים ואינה נושאת באחריות כלשהי לרבות אודות תוכן האתרים ו/או תקינותם ו/או נכונות המידע בהם. בחירת המשתמש להשתמש בקישורים אלה מהווה הסכמה לפיה השימוש בהם היא באחריותו בלבד ושהחברה אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא כתוצאה מהשימוש בקישורים אלו.

כללי

השירותים והתכנים הניתנים בחברה משתנים מעת לעת והתמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואין בהן כדי לחייב את החברה בשום דרך שהיא לספק את השירות ו/או ספרי הלימוד ו/או נראות סניפי בית הספר ו/או כל דבר אחר אשר יכול להשתמע מהן.

החברה ו/או מי מטעמה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לא יישאו באחריות לכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא ובכל עילה כלשהי ובכל נזק כלשהו, בין אם הוא ישיר ובין אם הוא עקיף, הנובעת כתוצאה מכניסה לאתר ו/או הסתמכות על תכני האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר בכל דרך שהיא.

החברה ולא תישא באחריות לנזקים אשר ייגרמו למשתמש או לציוד בו הוא משתמש או לרכושו כתוצאה משימוש באתר לרבות בשל וירוסים או תוכנות ויישומים זדוניים בין אם הוריד מידע ו/או תוכן מהאתר ברשות ו/או שלא ברשות.

דין ומקום שיפוט

על תנאי השימוש של האתר והשירותים בו יחולו אך ורק הדין הישראלי ולבית המשפט המוסמך בתל אביב נתונה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים בו ו/או לשימוש בו.

מלאו עכשיו פרטים ותתחילו לדבר אנגלית!

הירשמו עכשיו לקביעת פגישת ייעוץ חינם