תנאי התקשרות

ברלינגטון לייב ספיקינג מספקת שירות ללימוד אנגלית מדוברת לילדים אונליין.

מטה נמצאים תנאי ההתקשרות אשר ישמשו לקבלת השירות (להלן: "החוזה") בין ברלינגטון לייב ספיקינג (להלן: "הספק") לבין ההורה (להלן: "הלקוח" ו/או "ההורה") ו/או התלמיד אשר מתחת לגיל החוקי ונרשם לקורס בברלינגטון לייב ספיקינג (להלן בהתאמה: "התלמיד" ו- "הקורס").

החברה המפעילה את הספק: ברלינגטון אינגליש בע"מ.

 1. מטרת החוזה
  מטרת חוזה זה (אשר נערך ונחתם אלקטרונית) הינה התקשרות לרכישת קורס אונליין ללימוד אנגלית מדוברת לילדים.
 2. תנאים למתן השירות
  2.1. התלמיד יקבל את השירות על פי חוזה זה באמצעות פלטפורמת הלמידה של ברלינגטון לייב ספיקינג (להלן: "המערכת") המאפשרת השתתפות בשיעורי אנגלית אונליין בהנחיית מורה.
  2.2. התלמיד יקבל קוד הפעלה אישי או שם משתמש וסיסמא על מנת לקבל גישה למערכת. הלקוח ו/או התלמיד אחראים על שמירת הקוד או שם המשתמש והסיסמא.
  2.3. השיעורים יועברו באונליין, באחריות הלקוח ו/או התלמיד לוודא כי יש ברשותם את היכולת להתחבר לשיעור עם איכות מינימלית של שמע, וידיאו ואינטרנט הנדרשים כאמור בנספח א' מטה, זאת על מנת שהתלמיד יוכל להשתתף באופן פעיל בשיעורים. הספק איננו נושא באחריות מכל סוג במידה והתלמיד לא יכול להשתתף בשיעור כתוצאה מבעיה הנגרמת מאיכות השמע, הוידאו והאינטרנט, ככל ותתרחש בעיה מסוג זה, התלמיד ו/או הלקוח מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הספק.
  2.4. במשך הקורס ובמהלך השיעורים, יחולו על התלמיד הכללים וההוראות אשר הוגדרו ע"י הספק, לרבות אלו אשר צויינו בחוזה זה וכן כלל ההוראות אשר יקבעו ו/או יעודכנו מעת לעת ע"י הספק.
  2.5. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא מבין שעל מנת להבטיח את יכולתו של התלמיד להשתתף בשיעורים באופן פעיל, הינו מחויב לשמור על המצלמה והמיקרופון פתוחים לאורך כל השיעור. במקרה בו התלמיד יפעל בניגוד לנהלים אלו, הספק שומר לעצמו את הזכות להרחיק את התלמיד מהשיעור ובמקרה כאמור הלקוח ו/או התלמיד מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הספק לרבות דרישה להחזר כספי.
  2.6. על התלמיד ו/או מי מטעמו חל איסור להפריע למהלכו התקין של השיעור, למורה ו/או לתלמידים אחרים. במקרה של הפרת כללים אלו על ידי התלמיד, יחולו ההוראות שלהלן:
  א. המורה עשוי לנקוט באמצעים קבילים (כגון אזהרה בעל פה, הרחקה מהשיעור וכדומה), וזאת על מנת להבטיח מהלך שיעור רציף ותקין ומתוך מטרה להגן על זכויותיהם של יתר התלמידים בשיעור. מובהר כי שימוש באמצעים מסוג זה לא יחשב כהפרת תנאי ההסכם על ידי הספק ולא יזכו את הלקוח בהחזר כספי.
  ב. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוראות סעיף 2.6 לעיל הינם הוראות יסודיות לשם קיומו של הסכם זה והפרתם על ידו תהווה הפרה יסודית של החוזה. כמו כן מתחייב הלקוח לדאוג לכך שהתלמיד יקיים את מלוא הכללים וההוראות אשר הוגדרו ע"י הספק, לרבות אלו אשר צוינו בחוזה זה וכן כלל ההוראות אשר יקבעו ו/או יעודכנו מעת לעת ע"י הספק.
  2.7. על התלמיד ו/או הלקוח חל איסור מוחלט להעביר ו/או לאפשר לאדם אחר להשתמש בשירותים המסופקים ע"י הספק לרבות בדרך של העברת קוד ההפעלה לצד שלישי ו/או של שם המשתמש והסיסמא של התלמיד. במידה ויתגלה כי התלמיד ו/או הלקוח פעלו בניגוד לאמור, לספק שמורה הזכות לבטל חוזה זה לאלתר, ללא החזר כספי ללקוח.
  2.8. התלמיד יוכל להשתתף בשיעורים במסגרת הקורס אליו נרשם ושובץ על ידי הספק. מובהר בזאת כי השתתפות בשיעורים אליהם התלמיד אינו שובץ מהווים הפרה יסודית של הסכם זה.
  2.9. התלמיד ישתתף בקורס בהתאם ליום והשעה אליהם שובץ על ידי הספק ובתיאום עם הלקוח. באחריות התלמיד ו/או הלקוח לבצע מעקב אחר לוח הזמנים של הקורס. מובהר כי במקרה של היעדרות מהשיעורים, לא יוחזר כל תשלום ללקוח וזה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הספק בעניין זה.
 3. זכויות וחובות התלמיד – ברלינגטון לייב ספיקינג
  3.1. השיעורים יערכו בשעות ובימים אשר יועדו והוגדרו ללקוח על ידי הספק ובתיאום עם הלקוח.
  3.2. הספק שומר לעצמו את הזכות לקבוע על פי שיקול דעתו הבלעדי את מספר התלמידים אשר ישתתפו בקורס ו/או בשיעור.
  3.3. במקרה בו השיעורים בקורס שניתנו על פי חוזה זה, לא יסופקו מכל סיבה שהיא הנגרמת על ידי הספק, הספק יעמיד לרשות התלמיד מועדים חלופיים להשלמת השיעורים וזאת במועדים שיקבעו בהתאם לשיקול דעתו.
  3.4. בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי הספק יהיה זה רשאי לצור קשר עם ההורה על מנת לדווח על הנוכחות של התלמיד בשיעורים ו/או אופן השתתפותו בשיעורים.
  3.5. הספק שומר לעצמו את הזכות, בנסיבות הראויות, לבטל, לדחות, לשנות את מועדי השיעורים ו/או לבצע החלפת מורים בהתאם לצורך.
  3.6. השיעורים יתקיימו בהתאם ללוח הזמנים שישלח ללקוח בסמוך למועד ההרשמה. מובהר כי באחריות הלקוח לעיין בלוח הזמנים בטרם תחילת הקורס.
  3.7. ההורה מאשר כי הובא לידיעתו שלא יתקיימו לימודים בחגי ומועדי ישראל על פי המצוין בלוח הזמנים. כמו כן, לא יתקיימו לימודים בימי סגירה רשמיים כגון ימי שבתון כלליים ו/או כמוגדר בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951.
  3.8. הנוכחות בשיעורים הינה באחריות הלקוח, התלמיד לא יהיה זכאי להשלמת שיעור/ים בהם לא נכח.
  3.9. משך הזמן של שיעור בודד הינו 45 דקות, הקורס והשיעורים הינם אישיים ולא ניתן להעבירם, בשלמותם ו/או בחלקם לאדם אחר ללא אישור מראש ובכתב מאת הספק.
  3.10. השיעורים יועברו אונליין, באמצעות מערכת ה-Zoom, בהנחיית מורים מקצועיים מרחבי העולם.
  3.11. קבוצות הלימוד בקורס יורכבו לפי גילאי התלמיד ולפי רמת האנגלית שלו שתקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק.
  3.12. ידוע להורה כי לשם הצלחת הקורס עליו לאפשר לתלמיד תנאי לימוד איכותיים, ככל שניתן, ולדאוג כי במהלך השיעור התלמיד ימצא במקום שקט, ללא רעשי רקע אשר עלולים להפריע למהלכו התקין של השיעור.
  3.13. ניתן להשתתף בשיעור באמצעות טאבלט/מחשב, לא מומלץ להשתתף בשיעור באמצעות טלפון נייד.
  3.14. הספק מעמיד לרשות ההורה מחלקת שירות לקוחות הכוללת מענה אנושי בטלפון ובאמצעות ה-WhatsApp לכל סוגיה אשר תדרוש מענה במספר: 09-9532062.
  3.15. לצרכי בקרה על איכות ההוראה ושיפור השירות, ההורה מאשר את צילום והקלטת השיעורים, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הספק.
 4. תשלום
  4.1. הלקוח ישלם את שכר הלימוד אשר יקבע בעבור השירות, באמצעות עמוד התשלום באתר האינטרנט של הספק או בהרשמה טלפונית באמצעות נציג מטעם הספק.
  4.2. שכר הלימוד ישולם באמצעות כרטיס אשראי בלבד, באמצעות מערכת סליקת האשראי הקיימת אצל הספק.
  4.3. התלמיד אינו יכול להשתמש בשירות ללא תשלום מלא של שכר הלימוד.
  4.4. שכר הלימוד ישולם במלואו ומראש בעבור כל תקופת הקורס, באמצעות כרטיס אשראי. מובהר כי פריסת התשלומים של שכר הלימוד תתאפשר בהתאם לאורך הקורס בחודשים (לדוגמה: קורס של 9 חודשים ישולם ב-עד 9 תשלומים שווים ללא ריבית).
  4.5. ההורה מאשר בזאת כי הובא לידיעתו ששכר הלימוד ישולם במלואו גם בחודשים בהם לא יתקיימו חלק מן השיעורים בשל המצוין בסעיף 3.7 לעיל.
  4.6. הלקוח נותן את הסכמתו לקבלת חשבונית מס חתומה באופן דיגיטאלי לכתובת הדוא"ל אותה סיפק במועד ההרשמה לקורס.
 5. הוראות נוספות
  5.1.
  הספק לוקח על עצמו לשמור על הפרטיים האישיים של הלקוח ו/או התלמיד באופן חסוי ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם כך וזאת על מנת למנוע ממידע חסוי להפוך לפומבי ו/או להעבירו לכל משתמש אחר או צד שלישי שאיננו מטעם הספק, ללא הסכמת הלקוח לכך מראש ובכתב.
  5.2. המידע האישי המסופק על ידי הלקוח לא יוכל לשמש לשום מטרה מלבד המטרות שהוגדרו בחוזה זה ובמסמך ההודעה על פרטיות והגנת מידע.
 6. מדיניות ביטול והחזר כספי
  6.1. ביטול ההרשמה לקורס והחזר כספי של שכר הלימוד יתאפשרו בהתאם לתנאים שלהלן:
  א. במקרה של ביטול ההרשמה לקורס עד ארבעה עשר (14) ימים ממועד ההרשמה לקורס, יינתן החזר כספי מלא ובלבד שבקשת הביטול הוגשה טרם מועד תחילת הקורס.

  ב. בקשת ביטול שתוגש לאחר 14 ימים ממועד ההרשמה ועד ליום פתיחת הקורס, תזכה בהחזר כספי החל מהחודש השני מיום פתיחת הקורס.

  ג. החל ממועד תחילת הקורס, ניתן לבטל את ההרשמה לקורס ולקבל החזר כספי יחסי בהתאם לתנאים הבאים: 

  ג.1 בקשת ביטול שתוגש מיום ה-1 בחודש קלנדרי ועד ליום ה-20 באותו חודש קלנדרי – תזכה בהחזר כספי החל מהחודש העוקב (לדוגמה: נשלחה הודעת ביטול ביום ה– 20 לחודש אוקטובר, ההחזר הכספי יהיה החל מחודש נובמבר ועד לסיום הקורס).

  ג.2 בקשת ביטול שתוגש החל מיום ה-21 בכל חודש קלנדרי ועד ליום סיום אותו חודש קלנדרי – תזכה בהחזר כספי החל מהחודש שלאחר החודש העוקב (לדוגמה: נשלחה הודעת ביטול ביום ה– 21 לחודש אוקטובר, ההחזר הכספי יהיה החל מחודש דצמבר ועד לסיום הקורס).

  ג.3 בחלוף ארבעה (4) חודשים קלנדרים ממועד פתיחת הקורס – לא יתאפשר לבטל את ההשתתפות בקורס ולא יינתן החזר כספי כלשהו בגין ביטול ההרשמה לקורס.

  6.2. הודעה בדבר ביטול ההרשמה לקורס כאמור לעיל, ניתן למסור לברלינגטון לייב ספיקינג בצירוף תעודה מזהה של הורה התלמיד ופרטי התלמיד בדרכים שלהלן, באמצעות דוא"ל: [email protected] / הודעת WhatsApp למספר 09-9532062 / באמצעות האזור המיועד באתר החברה: https://www.burlingtonenglish.co.il
  6.3. חוזה זה יכנס לתוקפו ביום תשלום מלוא שכר הלימוד על ידי הלקוח.
  6.4. הסכמת הלקוח וחתימתו על חוזה זה הינם תנאי מקדים להשתתפות התלמיד בקורס.
  6.5. על מנת לעיין בהודעה על פרטיות והגנת מידע, יש ללחוץ כאן.
  6.6. במסמך זה – לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך.
  6.7. הלקוח מסכים ומאשר כי אי קיום הוראות חוזה זה ו/או אי קיום דרישות הספק על ידי התלמיד, יהוו הפרה של חוזה זה על ידי הלקוח ובהתאם לכך חלה עליו האחריות המלאה והבלעדית לדאוג לכך שהתלמיד יקיים את הוראות חוזה זה לרבות הכללים הנהוגים אצל הספק.

 7. הצהרת הלקוח
  7.1. הלקוח מצהיר ומאשר כי התנאים האמורים במסמך תנאי שימוש זה הינם ברורים ומובנים לו היטב וכי בחתימתו על אישור תנאי ההתקשרות הוא מאשר את האמור בהם.
  7.2. הלקוח מצהיר ומאשר את ההודעה על פרטיות והגנת מידע, לרבות מסירת הפרטים האישיים שלו ושל התלמיד עבורו הוא משמש אפוטרופוס למטרת סיפוק השירות ומתוך הבנה כי הם הכרחיים לסיפוק השירות בצורה מיטבית. הצהרת הלקוח זו מקנה לספק את הזכות לשמור את הפרטים שהתקבלו במערכת האלקטרונית.
 8. סמכות שיפוט
  על הסכם זה יחלו דיני מדינת ישראל. מוסכם בזאת על הצדדים כי לבית משפט השלום בעיר תל אביב תהיה את סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה והנובע ממנו ולא בשום בית משפט אחר.

נספח א' – דרישות טכניות
• יכולת שימוש בתוכנת ה-Zoom
• מצלמה ומיקרופון אשר מחוברים למחשב
חיבור לאינטרנט עם פס רחב
• דפדפן Google Chrome

מלאו עכשיו פרטים ותתחילו לדבר אנגלית!